change language: english

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu internetowego WEBalbum, którego operatorem i administratorem jest W3Media.pl, zwana dalej Operatorem.

Użyte w dalszej części niniejszego regulaminu definicję oznaczają:

 • Serwis – internetowy serwis dostępny w domenie web-album.org.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie.
 • Konto – miejsce dostępne po zalogowaniu się w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
 • Zdjęcie - dowolny element graficzny umieszczony przez Użytkownika w Serwisie.
 • Profil - miejsce w internecie dostępne pod adresem nazwa_użyktownika.web-album.org, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających Zdjęcia, opisy zdjęć, opisy galerii oraz inne dane opublikowane przez danego Użytkownika na jego temat oraz na temat opublikowanych przez niego treści.
 • Katalog Zdjęć – dział w Serwisie, w którym są udostępnione Zdjęcia, na których publikacje (w tym dziale) zezwolił Użytkownik.
 • Komentarz – pisemne wyrażenie opinii na temat zdjęć znajdujących się w Serwisie.
 1. Serwis oferuje w zakresie swej podstawowej funkcjonalności możliwość nieodpłatnego zamieszczenia zdjęć, na zasadach, warunkach i w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Operator może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. Użytkownik zostanie z wyprzedzeniem poinformowany o konieczności poniesienia opłaty.
 3. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 4. Operator zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Operator.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:
  • adres IP
  • wywołany adres internetowy (url)
  • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu
  • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta
  • innych informacji transmitowanych protokołem http
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 7. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój adres e-mail, który jest równocześnie jego loginem do Serwisu. Adres ten Operator będzie wykorzystywał do przesyłania informacji technicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz przesyłania informacji o nowościach w Serwisie.
 8. Warunkiem korzystania z Serwisu jest potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika za pomocą odnośnika aktywacyjnego otrzymanego w e-mailu po dokonaniu rejestracji.
 9. Po rejestracji w Serwisie Użytkownik otrzymuje limitowaną przestrzeń dyskową przeznaczoną na Zdjęcia. Limit przestrzeni dyskowej nie jest stały i jest uzależniony od aktywności Użytkownika. Aktywność użytkownika jest określona w formie punktacji, która bezpośrednio przekłada się na przestrzeń dyskową. Aktualna tabela aktywności (wraz z ich wyjaśnieniem), odpowiadającym im punktom oraz przestrzeni dyskowej jest dostępna pod adresem /pl/information/help#m6. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji listy możliwych aktywności, wartości punktacji odpowiadającym poszczególnym pozycjom oraz odpowiadającym im jednostkom przestrzeni dyskowej.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
 11. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta.
 12. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto wysyłając informację za pomocą formularza kontaktowego.
 13. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie Zdjęcia, na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego Zdjęcia w Serwisie uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Wstawienie Zdjęcia do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane Zdjęcie. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Zdjęcia zamieszczane przez Użytkowników.
 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia przez Użytkownika Zdjęcia w Serwisie Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł Operator wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.
 15. Zabronione jest umieszczanie Zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie.
 16. Autorzy wystawiający swoje Zdjęcia w serwisie, wyrażają zgodę na ich zamieszczenie, zachowując prawa majątkowe do przesłanego Zdjęcia.
 17. Niedopuszczalne jest samodzielne umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych, w tym także reklam umieszczonych w postaci wgrywanych zdjęć, w komentarzach, opisach, tagach i innych elementach Serwisu. Złamanie powyższego zakazu będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Konta i wszystkich jego treści.
 18. Zabronione jest umieszczanie zdjęć, które są później elementami innych serwisów (np. grafiki do blogów, aukcji internetowych itp). Wyjątkiem jest osadzenie zdjęć za pomocą niezmodyfikowanego kodu osadzania zdjęć, który jest dostępny z pozycji opcji "osadź zdjęcie" dostępnej w serwisie.
 19. Wszystkie nowo dodane Zdjęcia są widoczne bez zatwierdzenia ich przez moderatora tylko na stronie Profilu użytkownika. Zdjęcia dodane przez Użytkownika w galeriach oznaczonych jako „dostępne w katalogu” są udostępnione w Katalogu Zdjęć po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Operatora.
 20. Użytkownik może samodzielnie usuwać umieszczone przez siebie Zdjęcia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone/przypadkowe skorzystanie z tej funkcji i nie oferuje możliwości przywrócenia usuniętych Zdjęć.
 21. Każdy z Użytkowników korzystający z Serwisu może wydawać opinie na temat publikowanych Zdjęć w formie Komentarzy w sposób określony w Serwisie. Komentarze Użytkowników są widoczne w Serwisie dla innych Użytkowników.
 22. Komentarze stanowią wyłącznie wyraz poglądów Użytkownika. W szczególności Komentarze nie są opiniami Operatora jaki i jakichkolwiek osób lub podmiotów organizujących, sponsorujących, wspierających Serwis bądź biorących udział w Serwisie.
 23. Komentarze nie mogą naruszać praw oraz dóbr osobistych innych osób.
 24. Użytkownik wyraża nieograniczoną w czasie i nieodwołalną zgodę na rozpowszechnianie przez Operatora w Serwisie jego Komentarzy.
 25. Decyzja Operatora o moderacji Zdjęć oraz Komentarzy jest nieodwołalna. Użytkownikowi nie przysługuje odwołanie od decyzji o moderacji.
 26. Operator może zaprzestać świadczenia usług Serwisu zarejestrowanemu użytkownikowi, w tym usunąć Konto włącznie z umieszczonymi w nim Zdjęciami oraz Komentarzami bez ostrzeżenia, jeżeli:
  • nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami
  • Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich
  • Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo zasadami Netykiety
  • Użytkownik stosuje techniki i urządzenia zakłócające pracę infrastruktury informatycznej Serwisu
  • pierwsze zalogowanie do Serwisu zarejestrowanego i potwierdzonego Użytkownika nie nastąpi w ciągu 30 dni od momentu rejestracji
  • Konto Użytkownika pozostanie nieaktywne (brak zalogowania do serwisu) przez okres 6 miesięcy
 27. Operator jest uprawniona do bezpowrotnego usunięcia zdjęcia, do którego w okresie 3 miesięcy poprzedzających wystąpiło mniej niż 5 odwołań. Przedmiotowe uznane są z upływem okresu, opisanego w zdaniu pierwszym za nieaktywne i Operator może usunąć przedmiotowe zdjęcie bez ostrzeżenia.
 28. Operator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo bezpowrotnego usunięcia Zdjęć bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny.
 29. Operator może, po uprzednim powiadomieniu, przez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie, ograniczyć zakres świadczonej darmowej usługi poprzez wprowadzenie ograniczenia co do ilości zdjęć, zajętości dysku, dopuszczalnego transferu w określonej jednostce czasu czy też ograniczenie zakresu świadczenia usługi (funkcjonalności Serwisu).
 30. Operator nie odpowiada za merytoryczną zawartość informacji udostępnionych poprzez Użytkownika w serwisie.
 31. Operator może zamieszczać na stronach Serwisu w otoczeniu treści użytkownika oraz na warstwie Zdjęć reklamy w dowolnej postaci i jakimkolwiek czasie emisji.
 32. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie gwarantuje zachowania powierzonych danych i ich ew. utrata nie może być przedmiotem roszczeń w stosunku do Operatora. Użytkownik winien posiadać własną kopię bezpieczeństwa wgrywanych do Serwisu Zdjęć.
 33. Zabrania się wykorzystywania Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, łamania zasad Netykiety, działania na szkodę innych użytkowników i Serwisu. Zdjęcia i Komentarze niezgodne z niniejszym regulaminem zostaną usunięte z serwisu, a konto ich autora może zostać zablokowane przez administratora serwisu.
 34. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu po uprzednim powiadomieniu Użytkowników co najmniej 14 dni przed wejściem jej w życie przez wysłanie stosownej wiadomości e-mail lub przez zamieszczenie stosowanej informacji w Serwisie o dokonanej zmianie. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w Serwisie.
 35. Dokonując rejestracji poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego w Serwisie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i treść przedmiotową akceptuje.

zamknij

Logowanie


zamknij